DEM SEH KARTEL WRITE DIS SO WAIT DEM NEVA TEK HIM PHONE?